تاریخ های مهم

درباره ما

مهلت ارسال مقالات

Abstract Articles Submission Deadline

تا 30 فروردین ماه 1403

3rd April, 2024

مهلت ارسال پروپوزال

Research Proposals Submission Deadline

تا 30 فروردین ماه 1403

3rd April, 2024

مهلت ارسال ایده‌ها

Innovative Ideas Submission Deadline

تا 30 فروردین ماه 1403

3rd April, 2024

مهلت ارسال تجارب

Successful Experiences Submission Deadline

تا 30 فروردین ماه 1403

3rd April, 2024

شروع کنگره

The Beginning Of The Congress

25 اردیبهشت ماه 1403

14th May, 2024

پایان کنگره

End Of Healthy Aging Congress

26 اردیبهشت ماه 1403

15th May, 2024

تور تبریزگردی

Tour of Tabriz

27 اردیبهشت ماه 1403

16th May, 2024