ارسال مقاله

ارسال مقاله

مهلت ثبت و ارسال مقاله پایان یافته است.

دستورالعمل نحوه ارائه مقاله به شرح زیر می باشد:

۱- تنظیم ارائه در فرمت مشخص شده در قالب پوستر ( فرمت پوستر در قسمت template سایت با عنوان poster presentation قابل دانلود می باشد)

۲- رعایت زمان بندی لازم ( زمان ارائه ۵ دقیقه)

۳- تمرکز به متدولوژی و یافته ها و خودداری از ارائه مطالب اضافی

۴- حضور در محل کنگره حداقل۳۰ دقیقه قبل از شروع ارائه ( در صورت ارائه انلاین، لینک ارسال شده حتما چک گردد)

۵- ارسال پوستر تنظیم شده حداکثر تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت به ایمیل کنگره

۶- تنظیم پوستر به زبان انگلیسی ولی ارائه به زبان فارسی خواهد بود.