ثبت نام اولیه

ثبت نام اولیه

برای ثبت نام اولیه در کنگره فرم زیر را کامل کنید.

تذکر:

لطفا جهت تکمیل ثبت نام و دریافت امتیاز باز آموزی از طریق سایت https://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=25 نیز اقدام نمایید.

جهت دریافت امتیاز باز آموزی باید در موعد مقرر به آدرس برگزاری برنامه مراجعه و حضور داشته باشید و پس از برگزاری برنامه حضور و امتیاز شما توسط مرکز مجری بررسی و تایید می‌شود.

"*" indicates required fields

شرکت در کنگره از طریق:*

مقاله ها

برای سابمیت گزینه موردنظر خود را انتخاب کنید.

برای سابمیت گزینه موردنظر خود را انتخاب کنید.